Internationella riktlinjer för Fontänhus

Alla fontänhus bedriver sin verksamhet utifrån 37 internationella riktlinjer. De utgör hjärtat i klubbhusens arbete. Dessa beskriver och fastställer medlemmars rättigheter gällande deras delaktighet och engagemang i klubbhuset. De har också som funktion att verka som etiska riktlinjer för respektive hus, samt att säkerställa att samtliga fontänhus arbetar utifrån samma modell och bevarar det unika fontänhus-konceptet.

Riktlinjerna är uppdelade i olika avsnitt som var för sig berör olika delar av fontänhusens verksamhet.

Om du vill sätta dig in mer i våra riktlinjer finns de listade här nedanför.

MEDLEMSKAP

1. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.
2. Klubbhuset styr själv över godkännandet av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla som har
eller har haft psykisk ohälsa, om inte denna person utgör ett betydande och befintligt hot mot den
allmänna säkerheten i klubbhusgemenskapen.
3. Medlemmarna väljer själva hur de använder klubbhuset och vilka anställda de arbetar med. Det finns
inga överenskommelser, avtal, scheman eller regler som är avsedda att tvinga medlemmarna att delta.
4. Alla medlemmar har samma tillgång till alla klubbhusmöjligheter oavsett diagnos eller funktionsnivå.
5. Medlemmar kan själva välja att delta i skrivandet av alla dokument som återspeglar deras deltagande i
klubbhuset. Alla sådana dokument undertecknas av både medlemmen och den anställda.
6. Medlemmar har rätt att omedelbart återinträda i klubbhusgemenskapen efter en längre eller kortare
frånvaro om inte deras återvändo utgör ett hot mot klubbhusgemenskapen.
7. Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet till medlemmar som inte deltar, blir
isolerade i samhället eller inlagda på sjukhus.


RELATIONER

8. Alla klubbhusmöten är öppna för både medlemmar och anställda. Det förekommer inga formella möten
för endast medlemmar eller formella möten för endast anställda där programbeslut och medlemsfrågor
diskuteras.
9. Det finns tillräckligt många klubbhusanställda för att kunna engagera medlemmarna, men så få att det är
omöjligt för dem att fullgöra sitt ansvar utan medlemmarnas engagemang.
10. Klubbhusets anställda arbetar allsidigt. Alla anställda delar ansvaret för anställning, boende, kvällar och
helger, helgdagar och enhetsarbete. De anställda delar inte sin tid mellan klubbhuset och andra stora
arbetsansvar som står i konflikt med det unika förhållandet mellan medlemmar och anställda.
11. Ansvaret för driften av klubbhuset vilar på medlemmarna och de anställda och ytterst på
klubbhuschefen. Centralt för detta ansvar är medlemmarnas och de anställdas engagemang i alla
aspekter av klubbhusets drift.


UTRYMME

12. Klubbhuset har sin egen identitet, inklusive sitt eget namn, sin egen e-postadress och sitt eget
telefonnummer.
13. Klubbhuset har sitt eget fysiska utrymme. Det är fristående från eventuella psykiatrimottagningar eller
institutioner och påverkas inte av andra program. Klubbhuset är utformat för att främja den
arbetsinriktade dagen och samtidigt vara attraktivt, lagom stort och förmedla en känsla av respekt och
värdighet.
14. Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det finns inga utrymmen som är
avsedda endast för anställda eller endast för medlemmar.


ARBETSINRIKTADE DAGEN

15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida, i driften av
klubbhuset. Klubbhuset fokuserar på styrkor, talanger och förmågor, den arbetsinriktade dagen får därför
inte omfatta kliniker för medicinering eller program för öppenvård eller terapi inom klubbhuset.
16. Arbetet som utförs i klubbhuset är endast arbete som skapas av klubbhuset inom ramen för
verksamheten och främjandet av klubbhusgemenskapen. Inget arbete för utomstående personer eller
organisationer, oavsett om det utförs mot betalning eller inte, är godtagbart arbete i klubbhuset.
Medlemmarna får inte betalt för något klubbhusarbete och det finns inte heller några konstruerade
belöningssystem.
17. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Den arbetsinriktade dagen motsvarar normal arbetstid.
18. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, som var och en har tillräckligt med anställda,
medlemmar och meningsfullt arbete för att upprätthålla en full och engagerande arbetsinriktad dag.
Enhetsmöten hålls såväl för att främja relationer som för att organisera och planera dagens arbete.
19. Allt arbete i klubbhuset är utformat för att hjälpa medlemmarna att återfå sitt egenvärde, få ett mål och få
självförtroende, det är inte avsett att vara arbetsspecifik utbildning.
20. Medlemmarna har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive administration, forskning,
medlemsregistrering och introduktion, uppsökande verksamhet, anställning, utbildning och utvärdering
av anställda, PR, påverkansarbete och utvärdering av klubbhusets effektivitet.


ANSTÄLLNING

21. Klubbhuset gör det möjligt för sina medlemmar att återvända till avlönat arbete genom
Övergångsanställning, Anställning med stöd och Självständig anställning, därför tillhandahåller
klubbhuset inte anställning till medlemmar genom företag inom verksamheten, fristående
klubbhusföretag eller skyddade verkstäder.

Övergångsanställning

22. Klubbhuset erbjuder sitt eget program för Övergångsanställningar, som garanterar medlemmarna
möjligheter till arbete på ordinarie arbetsmarknad. Som ett utmärkande drag för klubbhusets program för
Övergångsanställningar garanterar klubbhuset en ersättare för alla arbeten om medlemmen är
frånvarande. Därutöver uppfyller programmet för övergångsanställning följande grundkriterier:
1. Önskan att arbeta är den enskilt viktigaste faktorn för att fastslå möjligheten till arbete.
2. Möjligheter till arbete fortsätter att vara tillgängliga oavsett framgången vid tidigare arbeten.
3. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarens lokaler.
4. Medlemmarna erhåller avtalsenlig lön, dock minst minimilön, som betalas ut direkt av arbetsgivaren.
5. Övergångsanställningar upprättas utifrån ett brett utbud av arbetsmöjligheter.
6. Övergångsanställningar är deltid och tidsbegränsade, i allmänhet 15 till 20 timmar per vecka och pågår i
sex till nio månader.
7. Valet och utbildningen av medlemmar med övergångsanställning är klubbhusets ansvar, inte
arbetsgivarens.
8. Klubbhusets medlemmar och anställda informerar alla berörda myndigheter som handhar bidrag till
medlemmarna om övergångsanställningar.
9. Övergångsanställningar handhas av klubbhusets anställda och medlemmar och inte av ÖA-specialister.
10. Det förekommer inga övergångsanställningar inom klubbhuset. Övergångsanställningar vid en
organisation med överinseende måste ligga utanför klubbhusets lokaler och uppfylla alla ovanstående
kriterier.

Anställning med stöd och Självständig anställning

23. Klubbhuset erbjuder sina egna program för anställning med stöd och självständig anställning för att
hjälpa medlemmarna att få, behålla och förbättra sin anställning. Som ett utmärkande drag för
anställning med stöd från klubbhuset upprätthåller klubbhuset en relation med den arbetande
medlemmen och arbetsgivaren. Medlemmar och anställda fastställer gemensamt vilket typ av stöd som
önskas, hur ofta det ska ske och var det ska ske.
24. Medlemmar som arbetar självständigt fortsätter att ha tillgång till allt stöd och alla möjligheter som
klubbhuset erbjuder, inklusive främjande av rättigheter, hjälp med boendefrågor, kliniska, juridiska,
ekonomiska och personliga frågor och deltagande i kvälls- och helgprogram.


UTBILDNING

25. Klubbhuset stödjer medlemmar att nå sina mål för yrkesutbildning och utbildning genom att hjälpa dem
att dra nytta av utbildningsmöjligheter i samhället. Om klubbhuset även tillhandahåller ett internt
utbildningsprogram använder det sig i betydande utsträckning av medlemmarnas färdigheter i att lära ut
och handleda.


HUSETS FUNKTIONER

26. Klubbhuset är beläget i ett område där det går att garantera tillgång till allmänna transportmedel, både
för att komma till och från klubbhuset och för att få tillgång till möjligheter till arbete. Klubbhuset
tillhandahåller eller ordnar effektiva alternativ när tillgången till allmänna transportmedel är begränsad.
27. Stöd för att komma i kontakt med samhällets tjänster tillhandahålls av medlemmar och anställda. Detta
sociala stöd är en central del av arbetet på klubbhusets enheter. Det inbegriper hjälp med rättigheter,
boende och att föra medlemmarnas talan, främjande av sunda livsstilar samt hjälp med att hitta
medicinska, psykiatriska, farmakologiska och missbruksrelaterade tjänster av kvalitet i samhället.
28. Klubbhuset erbjuder hjälp, aktiviteter och möjligheter som är till för att hjälpa medlemmar att utveckla och
upprätthålla en hälsosam livsstil.
29. Klubbhuset har åtagit sig att säkra ett brett val av säkra och anständiga bostäder till ett överkomligt pris,
inklusive möjligheter till självständigt boende för alla medlemmar. Klubbhuset har tillgång till möjligheter
som uppfyller dessa kriterier, eller om sådana inte finns utarbetar klubbhuset sitt eget program för
boende. Klubbhusprogram för boende uppfyller följande grundkriterier:
1. Medlemmar och personal sköter programmet tillsammans.
2. Medlemmar som bor där gör så av egen vilja.
3. Medlemmar väljer var de vill bo och med vem.
4. Policyer och rutiner utvecklas på ett sätt som stämmer överens med resten av klubbhuskulturen.
5. Nivån på stödet ökar eller minskar utifrån hur medlemmens behov ändras.
6. Medlemmar och anställda uppsöker aktivt andra medlemmar för att hjälpa dem behålla sin bostad, i
synnerhet när medlemmen är inlagd på sjukhus.
30. Klubbhuset genomför en objektiv utvärdering av sin effektivitet, inklusive Clubhouse Internationalackreditering.
31. Klubbhuschefen, medlemmarna, de anställda och andra tillämpliga personer deltar i ett heltäckande två
eller tre veckor långt utbildningsprogram om klubbhusmodellen vid ett certifierat utbildningshus.
32. Klubbhuset har fritidsprogram och sociala program på kvällar och helger. Helgdagar firas på den faktiska
helgdagen.


FINANSIERING, LEDNING OCH ADMINISTRATION

33. Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det är knutet till en finansiär som huvudman, en
fristående rådgivande styrelse som består av personer som är i en unik position att tillhandahålla stöd
och föra klubbhusets talan i frågor som rör ekonomi, juridik, lagstiftning, anställningsutveckling och
samhälleligt stöd.
34. Klubbhuset utarbetar och upprätthåller sin egen budget, som godkänns av styrelsen eller stöds av en
rådgivande styrelse, som tillhandahåller synpunkter och rekommendationer innan räkenskapsåret
påbörjas, och regelbundet övervakas under räkenskapsåret.
35. De anställdas löner är konkurrenskraftiga jämfört med jämförbara tjänster inom social- och
hälsoområdet.
36. Klubbhuset har stöd från tillämpliga hälsomyndigheter och alla nödvändiga tillstånd och ackrediteringar.
Klubbhuset samarbetar med personer och organisationer som kan öka dess effektivitet i det bredare
samhället.
37. Klubbhuset arrangerar öppna forum och har förfaranden som gör det möjligt för medlemmar och
anställda att aktivt delta i beslutsfattande, i allmänhet genom konsensus om ledning, policyskapande och
klubbhusets framtida inriktning och utveckling.


Svensk översättning: 2016-04-20

Reviderad oktober 2016
Clubhouse International
425 West 47th Street
New York, New York 10036
USA
Telephone: 212 582 0343
Fax: 212 397 1649
Web: www.clubhouse-intl.org
October, 1989 ©